Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

 

1. ข้อมูลทั่วไป 1. ประวัติ  ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย

          โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านเทวี  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43110 

          จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ  12  สิงหาคม  พ.ศ.  2484  ที่วัดบ้านเทวี  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4  มีนายวิเศษ  สุรโคตร เป็นครูใหญ่  ในปีพุทธศักราช  2500 ได้ย้ายมาสอน ณ ที่ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นับรวมถึงปีการศึกษา  2565  เป็นเวลา  81  ปี ปัจจุบันมีนายสายัญต์ ภูทัศ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                   ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับ       ที่นาของชาวบ้าน

                   ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับ       ที่นาของชาวบ้าน

                   ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับ       ที่นาของชาวบ้าน

                   ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ       ทางหลวงแผ่นดินสายท่าบ่อ – บ้านผือ

          ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย  หมู่ 7 บ้านเทวี  และหมู่ 8 บ้านดอนขม

          ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหา  และความต้องการด้านต่าง ดังนี้

                   1.  แหล่งน้ำการเพาะปลูก

                   2.  สถานที่ออกกำลังกาย

                   3.  แหล่งส่งเสริมอาชีพ

          โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม  อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ  มีพื้นที่  8  ไร่  5  ตารางวา

          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดทำการสอน  2  ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  ในรอบ 5 ปี  การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 65 คน

          ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  (โรงเรียนวิถีพุทธ)  ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตที่ดี  นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้  ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น  รู้จักเสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว  มีจิตอาสา  ทำความดีให้กับส่วนรวม