Untitled Document
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายสายัญต์ ภูทัศ
  ผู้บริหารสถานศึกษา
 
  093 536 4626
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางวิภาวดี แสงเสนาะ
  ครูชำนาญการพิเศษ
 
  080 460 3110
 

  นางสาวณัฐพร นนทะราช
  ครูอัตราจ้าง
 
  099 110 7702
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นายวิทยา ยาพรม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 
  089 623 6518
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นายวิทยา ยาพรม
  ครูชำนาญการพิเศษ
 
  089 623 6518
 

ฝ่ายบริหารการเงิน
  นางสาววิริยาภรณ์ องค์นาม
  ครู
 
  088 552 0561
 

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
  นายพัลลภ รองแขวง
  ครูชำนาญการ
 
  087 634 3556